Hlavní cíle podpory

Základním půdorysem činnosti Nadace BLÍŽKSOBĚ jsou zákony, pravidla, zvyky a nejlepší praxe liberálních demokracií západu. Naše konání bude reflektovat stav a potřeby české společnosti. Současně však budeme usilovat o pevné zasazení naší země v rodině evropských národů, jejichž intenzivní a umně zorchestrovanou spolupráci považujeme za vitální předpoklad pro naplnění poslání Nadace.

První ze čtyř zájmových oblastí Nadace BLÍŽKSOBĚ je Občanská společnost organizující se, ať už nahodile či systematicky v nejrůznějších útvarech. Specifické kvality a kompetence, jež jsou produktem státem neorganizovaných občanských iniciativ, jsou nezastupitelnými komponenty v soustrojí moderní a dobře fungující společnosti. Ze své podstaty jedině ty dokáží zachytit množství jinak neuchopených problémů a příležitostí, pramenící z něčeho tak mnohotvárného a dynamického jako je společenství velkého počtu rozmanitých individualit. Rádi bychom přispívali k řešení identifikovaných výzev prostřednictvím finanční podpory dobře zformulovaných a profesionálně řízených projektů.

Druhou oblastí našeho zájmu je zvyšování šancí znevýhodněných skupin a jednotlivců na plnohodnotný život, kteří však již vlastní aktivitou projevili zájem současný stav změnit. Naše finanční podpora si bere za cíl aktivity těchto jednotlivců zesílit a napomoci tak k jejich plné realizaci a současně zvýšit jejich přínos pro celek.

Třetí oblastí činnosti nadace je ochrana a rozvoj kulturního dědictví. Prostředí, v kterém žijeme, je výslednicí vědění a úsilí nespočtu předchozích generací. Společenství, která systematicky a cílevědomě rozvíjejí aktiva, zděděná od svých předků, jsou nejúspěšnější v dlouhodobém naplňování potřeb jejich členů. Rádi bychom proto prostředky Nadace BLÍŽKSOBĚ napomohli k ochraně a utěšenému rozvoji našeho kulturního dědictví, případně k zacelení ran, jež naše země utržila v průběhu dramatických událostí a těžkých období minulého století.

Čtvrtou oblastí, kam nadace směřuje svou pozornost, je vzdělávání. Naše podpora je směřována zejména těm projektům, jež si kladou za cíl implementaci systémových změn ve školství, resp. modernizaci celého vzdělávacího procesu tak, aby lépe reflektoval požadavky současné doby, byl pluralitní, demokratický a prostupný ve všech úrovních vzdělávací soustavy. Zájmem nadace je posilování většího sepětí vzdělávání s reálným světem, učení v souvislostech, podpora kritického myšlení a smysluplného používání digitálních technologií. Podporujeme také činnosti směřující k podpoře tělesné kultury a tělesného rozvoje.

 

Chcete si požádat o příspěvek?